Dobrodošli na
Institut za Umrežavanje Univerziteta

O nama

Institut za Umrežavanje Univerziteta je institucija koja okuplja brojne eksperte iz različitih oblasti sa univerziteta. Osnovan je sa ciljem da kompanijama, državnim i nevladinim organizacijama pruži podršku u vidu umrežavanja sa univerzitetom, ali i povezivanje Univerziteta sa drugim univerzitetaima, kompanijama i drugim orgaizacijama u zemlji i svetu. Institut svoje aktivnosti realizuje na teritoriji Republike Srbije, a sa svojim timom saradnika i u zemljama u okruženju. Centralne aktivnosti Instituta osim povezivanja univerziteta sa civilnim društvom i privredom jeste izdavaštvo i transfer tehnologija.
Povezivanje univerziteta sa civilnim društvom

Aktivnosti Instituta u ovoj oblasti usmerene su u cilju sistemskog uključivanja organizacija civilnog društva u dijalog sa Univerzitetom, koji treba da se zasniva na stalnoj, transparentnoj i strukturisanoj komunikaciji i redovnoj razmeni iskustava, informacija i mišljenja.

Za tu svrhu organizujemo brojne konferencije, tematske radionice i okrugle stolove.

Povezivanje univerziteta sa privredom

Za sve ozbiljne univerzitete u savremenim tržišnim privredam jake veze između poslovnog sektora i visokog obrazovanja su od vitalnog su značaja.
Kompanije postaju sve više uključene u proces obrazovanja i profesionalnih treninga, što ima pozitivne efekte na obe strane i vodi ka dugotrajnom partnerstvu.

Institu je posvećen projektima koji promovišu znanje, veštine, preduzetništvo i inovacije razvijajući nove pristupe u nastavi i učenju.

Bliža saradnja sa kompanijama pomaže univerzitetima da razviju kurikulume koji su praktično orijentisani i zadovoljavaju potrebe studenata i društva.
Istovremeno, studenti stiču relevantne i praktične veštine i usvajaju novi način razmišljanja za tržište rada.
Kroz povezivanje univerziteta sa privredmom, student i nastavnici svoja teoretska znanja proveravaju, produbljuju, prolaze proces socijalizacije u realnom okruženju.

Poseban segment saradnje sa privrednom je pružanje poslovnog konsaltinga.
Poslovni konsalting obuhvata oblast finansijskog menadžmenta, marketinga, pravni konsalting, dok se inovaciona podrška odnosi na tehničko savetovanje, izradu idejnih rešenja i transfer tehnologija sa univerziteta ka privredi.

Tim stručnjaka, koje okuplja Institu čine doktori nauka iz oblasti ekonomije, prava, mašinstva, informacionih tehnologija, elektronike, energetike, hemije i inovacija.
Dugogodišnje iskustvo stečeno u radu sa privrednim i neprivrednim, profitnim i neprofitnim subjektima, osnova je za profesionalnu podršku kompanijama i drugim organizacijama.

Misija Instituta u ovoj oblasti je da kroz razvoj poslovanja privrednih subjekata doprinese unapređenju celokupnog poslovnog okruženja.
Osnovna vizija je da kroz sticanje novih znanja i primenu inovacija u svim oblastima poslovanja organizacija, postane jedan od ključnih činilaca u pružanju poslovne podrške.

Izdavaštvo

U ovom segmentu Institut planira pokretanje časopisa Balkan Applied Journal of Management and Engineering (BAJME). Reč je o međunarodnom časopisu koji će izlaziti dva puta godišnje u štampanom i elektronskom obliku. To će biti multidisciplinarni čaopis koji će publikovati isključivo originalne naučne radove sa anonimnim recenzijama. Oblasti koje pokriva časopis nisu ograničene samo na primenjeni menadžment i inženjering već će sadržati i primenjenu matematiku, fiziku, građevinarstvo i primenjene kompijuterske nauke i primenjenu ekonomiju uopšte.

Kontaktirajte nas